Thời hạn bắc buộc hóa đợn điện tử

Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử

Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử mới nhất không phải từ ngày 01/11/2020, chính phủ đã điều chỉnh lại thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sang ngày 1/7/2022. Đồng thời, có 6 tỉnh tại Việt Nam bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 31/12/2021.