Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • Công ty bạn mới thành lập và chuẩn bị xuấtkhẩu lô hàng đầu tiên. Bạn lo lắng không biết tự làm thủ tục có khó không, có phát sinh nhiều chi phí hay không?
 • Bạn mới được tuyển dụng vào công ty xuất nhập khẩu, nhưng chưa có kinh nghiệm về mảng thủ tục nhập hàng. Bạn hoang mang, nhỡ làm không đúng thì bị Sếp khiển trách.
 • Bạn là nhân viên mới cho công ty làm dịch vụ hải quan, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế, nên muốn tìm hiểu từ đầu để chuẩn bị làm dịch vụ cho khách hàng sắp tới.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

 

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 671/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 34 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

1. Thủ tục hành chính mới: 14

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 12

3. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 08

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 15 mục 1 phần I Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; số thứ tự 8, 48, 49, 50, 51, 52 điểm mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và số thứ tự 14 (mục 2) Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Bộ;
– Website của Bộ Tài chính;
– Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
– Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ SỬA ĐI, BỔ SUNG/ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Vản bản quy định thủ tục hành chính

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (14 thủ tục)

1

Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Hải quan

Chi cục Hải quan

Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính

 

2

Thủ tục trừ lùi chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Hải quan

Chi cục Hải quan

Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính

 

3

Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 51 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

4

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong thời hạn nhất định

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 54 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

5

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 55 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

6

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập khác

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 55a Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

 

7

Thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 60 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

 

8

Thủ tục tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đến Campuchia, tàu thuyền nước ngoài từ Campuchia quá cảnh Việt Nam ra nước ngoài; tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền Campuchia có số hô hiệu IMO nhập cảnh, xuất cảnh qua đường sông Tiền, sông Hậu

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 65, 66, 67, 68 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Điểm 5 khoản 48 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

9

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 79 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, sửa đổi tại khoản 48 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

10

Thủ tục hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 74, 75, 76, 77 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Khoản 43, 44, 45, 46 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

11

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 61, 62, 63, 64 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Khoản 31, 32, 33, 34 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

12

Thủ tục hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 69, 70, 71, 72, 73 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đi tại Khoản 40, 41, 42 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP .

Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

13

Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 65, 66, 67, 68 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Khoản 36, 37, 38, 39 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP .

Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

14

Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 51 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ;

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Số hồ  TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi rõ TTHC được sửa đổi, bổ sung đã được công bố tại Quyết định nào của Bộ Tài chính

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan (1 thủ tục)

1

 

Thủ tục xác định trước xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Số thứ tự 20 (Điểm mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục Hải quan (4 thủ tục)

1

 

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 7 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2

 

Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 8 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3

 

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 9 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

4

 

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 10 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (07 thủ tục)

1

 

Thủ tục Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 19 (Điểm mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2

 

Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3

 

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 72 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

4

 

Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng

Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 47 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

5

 

Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để sản xuất, thi công, xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

Điều 50 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 56 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

6

 

Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài

Điều 52 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 57 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

7

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

Điều 53 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 46 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi rõ TTHC bị bãi bỏ đã được công bố tại Quyết định nào của Bộ Tài chính

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan (01 thủ tục)

1

Không tìm thấy trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan

 

Hải quan

Tổng cục Hải quan

STT 15 mục 1 phần I Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (07 thủ tục)

1

B-BTC- 171512-TT

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyềnxuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

STT 8 điểm C mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2

B-BTC- 120694-TT

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập)

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 48 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3

B-BTC-120697-TT

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh (tái xuất)

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 49 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

4

B-BTC- 042146-TT

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 50 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

5

B-BTC- 121260-TT

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

– Số thứ tự 51 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

6

B-BTC- 121273-TT

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

-Số thứ tự 52 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

7

 

Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công – điện tử)

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 14 (Mục 2) Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016

 

Xem hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm...

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, 

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói từ giao nhận, vận chuyển, đến dịch vụ hải quan, làm giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), và các loại chứng từ kiểm tra chuyển ngành cho hàng nhập khẩu …

Xuất nhập khẩu Bình Dương


ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC

 • Hưởng dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.
 • Không phải trả lương nhân viên, chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm…

 • Chỉ phải chịu chi phí khi phát sinh nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

 • Được tư vấn về các chế độ chính sách hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mình một cách có lợi nhất.

Xuất nhập khẩu Bình Dương

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, 

KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

 • Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 
 • Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).
 • Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

 • Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)
 • Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.
 • Về các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT…
 • Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…
 • Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.
 • Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.
 • Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…
 • Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 • Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.
 • Về thủ tục / quy trình khai hải quan điện tử.
 • Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.
 • Về tư vấn thủ tục bảo lãnh ngân hàng để được hưởng chế độ ân hạn thuế.
 • Về cách sử dụng và cung cấp Token chữ ký số và gia hạn CKS khai hải quan.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, 

VÌ SAO CÁC BẠN CẦN ĐẾN CHÚNG TÔI

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

 • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
 • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
 • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
 • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
 • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, 

CÔNG TY TNHH TM&DV OPTIONS

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0908279987
Scroll to Top