Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan

  • Công ty bạn mới thành lập và chuẩn bị xuấtkhẩu lô hàng đầu tiên. Bạn lo lắng không biết tự làm thủ tục có khó không, có phát sinh nhiều chi phí hay không?
  • Bạn mới được tuyển dụng vào công ty xuất nhập khẩu, nhưng chưa có kinh nghiệm về mảng thủ tục nhập hàng. Bạn hoang mang, nhỡ làm không đúng thì bị Sếp khiển trách.
  • Bạn là nhân viên mới cho công ty làm dịch vụ hải quan, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế, nên muốn tìm hiểu từ đầu để chuẩn bị làm dịch vụ cho khách hàng sắp tới.

Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, 

Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, 

MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

I. Mẫu biểu theo  1257/TCHQ-QĐ ngày 14/12/2001 về việc ban hành tờ khai hàng hóa XK, NK (hết hiệu lực, được thay thế bằng 15/2012/TT-BTC)

I. Mẫu biểu theo TT 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 về việc ban hành tờ khai hàng hóa XN, NK

II Tờ khai phi mậu dịch theo TT 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011

    1. Tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch

    2. Phụ lục tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch

 

III. Mẫu biểu Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 về thủ tục HQ, kiểm tra, giám sát HQ, thuế XK, NK và quản lý thuế hàng XNK

1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu Hải quan)

2. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu người khai Hải quan)

3. Mẫu biểu nghiệp vụ

– Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế( thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.

– Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung.

– Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế.

– Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất xuất khẩu (06/DMNVL-SXXK).

– Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm (07/ĐKĐM-SXXK).

– Bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (08/DMSP-SXXK)

– Đăng ký chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK (09/HQSXSP-SXXK)

– Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu (10/HSTK-CX)

– Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu

– Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

– Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài sản khác

– Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế nhập khẩu

– Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (15/HSTK-SXXK)

– Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư (16/HSTK-SXXK)

– Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (17/HSTK-SXXK)

III. Mẫu Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 (hết hiệu lực – được thay thế bằng Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010)

 

IV. Danh mục Mẫu biểu theo QĐ 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009 về ban hành các Biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về HQ

 

V. Mẫu biểu theo QĐ 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009  về ban hành các Biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về HQ

    1.Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

    2. Phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

    3. Sổ theo dõi quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần, kèm Phiếu theo dõi hàng hoá XK, NK từng lần

    4.Thông báo về việc làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu tại chỗ

    5. Tờ khai hàng hóa trung chuyển

    6. Bảng tổng hợp tờ khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

    7. Bảng tổng hợp hoá đơn nguyên liệu, vật tư mua tại khu phi thuế quan trong ký báo cáo thanh khoản

    8. Bảng tổng hợp tờ khai sản phẩm xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

    9. Bảng tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   10. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   11. Bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo thanh khoả

   12. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ báo cáo thanh khoản

   13. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa trong kỳ báo cáo thanh khoản

   14. Bảng tổng hợp hàng hóa mua tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   15. Bảng tổng hợp hàng hóa bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   16. Bảng tổng hợp hàng hóa xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

   17. Bảng báo cáo hàng hóa nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo

   18. Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan

   19. Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu

   20. Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

   21. Đơn xin thành lập kho ngoại quan

   22. Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa

VI. Mẫu biểu  1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 về ban hành quy trình thủ tục HQ hàng hóa XK, NK thương mại

    1. Phiếu yêu cầu nghiệp vụ

    2. Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ Hải quan

VII. Mẫu biểu theo  1820/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2010 về ban hành quy trình nghiệp vụ  quản lý HQ đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

    1. Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu

    2. Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu

    3. Bảng thống kê nguyên liệu lấy mẫu

    4. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản

 

VIII. Mẫu biểu theo  1279/QĐ-TCHQ ngày 25/06/2009 về ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK

    1. Thống kê nguyên liệu vật tư lấy mẫu

    2. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

IX. Mẫu biểu theo  1458/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2009 về ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với hàng hóa XK, NK chuyển cửa khẩu

    1. Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

    2. Thống kê biên bản bàn giao

    3. Bảng kê danh mục hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS

    4. Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

    5. Danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho KNQ/CFS ra cửa khẩu xuất

    6. Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho KNQ/CFS ra cửa khẩu xuất

Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, 

Dịch vụ xuất nhập khẩu ở Hồ Chí Minh

Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

    Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Với hàng xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa là yêu cầu bắt buộc. Kỳ thực, thủ tục này nhằm quyết hai mục đích cơ bản như sau:

    Để Nhà nước tính và thu thuế. Đây là mục đích quá quan trọng trả lời tại sao chúng ta lại phải tốn quá nhiều thời gian, công sức của bao nhiêu người để giải quyết công việc này.

    Như số liệu tôi xem trên bản tin thời sự VTV1 ngày 02/01/2014, ngành hải quan năm 2013 thu thuế được 230 nghìn tỷ đồng. Một con số cực lớn phải không? Và phải thông qua ngành hải quan mới thu được khoản ngân sách đó.

    Để quản lý hàng hóa, đảm bảo hàng hóa ra/vào lãnh thổ Việt Nam không thuộc danh mục cấm. Bạn không thể nhập ngà voi, súng, ma túy vào Việt Nam; và cũng không thể xuất đồ cổ, động vật hoang dã ra khỏi Việt Nam theo con đường chính ngạch.

    Công việc phải làm của chủ hàng và công chức hải quan là khác nhau. Thủ tục cũng ít nhiều khác nhau cho các loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, gia công, đầu tư, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, v.v…)

    Ở đây, để đơn giản, tôi chỉ tập trung vào công việc của người khai hải quan cho loại hình nhập kinh doanh.

    Với những loại hình khác, các bước cơ bản cũng gần tương tự như loại hình kinh doanh, và có bổ sung theo đặc thù từng loại hình.

Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, 

KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 

Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).

Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)

Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.

Về các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT…

Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…

Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.

Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.

Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…

Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.

Về thủ tục / quy trình khai hải quan điện tử.

Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.

Về tư vấn thủ tục bảo lãnh ngân hàng để được hưởng chế độ ân hạn thuế.

Về cách sử dụng và cung cấp Token chữ ký số và gia hạn CKS khai hải quan.

Thủ tục hải quan ở Hồ Chí Minh

Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, 

VÌ SAO CÁC BẠN CẦN ĐẾN CHÚNG TÔI

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

  • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
  • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
  • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
  • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
  • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, Biểu mẫu nghiệp vụ Hải Quan, 

CÔNG TY TNHH TM&DV OPTIONS

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0986839825
Scroll to Top